Klass 1-2

SPC alltSPC allt
SPC allt
Olika klassning är krav från t ex försäkringsbolag för att säkerställa ett fullgott skydd mot inbrott. Minsta klassen är klass 1 som är ett generellt skydd med detektering av rörelsedetektorer och siréner för avskräckande effekt.
​​​​​​​

Larmklass 1

Anläggningar i klass 1 får utföras som enbart försåtskydd med minst två volymdetekterande detektorer och 2 siréner. Anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén. Exempel på användningsområden: bostäder och företag med lågt skyddsvärde.

Larmklass 2


I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt försåtskydd. Till– och frånkoppling utförs via separat manöverpanel. Exempel på användningsområden: bostäder med stort värde samt företag.
  • Ytterdörrar, portar och luckor skyddas med magnetkontakter.
  • Fönster belägna lägre än fyra meter från markplan skyddas med glasdetektorer och, om de är öppningsbara även med magnetkontakter, eller indraget skalskydd genom rörelse- eller linjedetektorer.
  • Lokalerna skyddas med rörelsedetektorer. Hur många beror på lokalens yta och byggnadssätt.
  • Övervakad larmöverföring till larmcentral.
System som vi installerar och är godkända:
  • Vanderbilt SPC.
  • Teletec Neo.
  • RCO M5 MEGA.
  • Vanderbilt Omnis 2010.